logo ue

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA LEKARZY

ORGANIZOWANE NA TERENIE M. ST. WARSZAWY

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Projekt pt. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów był realizowany w okresie 01.02.2017 r. do 31.12.2018. w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy nr POWR.05.04.00-00-0085/16.

Pierwotna wartość projektu: 536 330,00 zł

Celem głównym projektu był rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych – lekarzy odpowiadających na potrzeby epidemiologiczne wśród uczestników projektu z całego kraju [osiągnięta wartość to 24 osoby].

 

Każdemu uczestnikowi, który ukończył szkolenie przysługiwało 48 punktów edukacyjnych [zgodnie z udokumentowaną liczbą godzin uczestnictwa w kursie medycznym]

na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI REZULTATU

  1. Liczba lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną, którzy podnieśli swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe w wyniku udziału w projekcie – 17 osób, w tym 6 mężczyzn
  2. Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi – 24 osoby, w tym 7 mężczyzn

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWILI

  1. Lekarze rodzinni – specjaliści medycyny rodzinnej,
  2. Lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, interniści,
  3. Lekarze rezydenci – lekarze posiadający pełne prawo wykonywania zawodu [ukończone studia wyższe, zdany Lekarski Egzamin Końcowy, zrealizowany 13-miesięczny staż podyplomowy],  
  • Opcjonalnie lekarze innych specjalizacji (z wyłączeniem specjalizacji: reumatologia oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej.