Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2023
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 1 lutego 2023 r.
w sprawie przyjęcia opisu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

 

 

 

 

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM

ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

w

Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia

w Warszawie

ttt

 Warszawa 2023

SPIS TREŚCI

I.     Podstawa prawna. 4

II.     Cele Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 4

III.    Struktura Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 5

III.    Doskonalnie programów studiów i programów kształcenia. 10

IV.    Weryfikacja efektów uczenia się/ kształcenia... 13

V.    Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia. 15

VII.   Obsługa administracyjna procesu uczenia się. 16

VIII.  Wsparcie studentów.. 16

IX.    Infrastruktura dydaktyczna i badawcza. 18

X.     Opis systemu zapobiegania zjawiskom patologicznym związanym z procesem kształcenia. 19

XI.    Ocena i doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 19

XII.   Budowanie kultury jakości kształcenia w uczelni 20

XIII.  Opracowywanie dokumentacji i dostęp do informacji o WSZJK. 21

XIV.  Podsumowanie. 22

XV.   Załączniki 23

 

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie dążąc do doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach i formach studiów, w tym studiach podyplomowych, przyjmuje nowelizację Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług edukacyjnych, Władze Uczelni każdorazowo dostosowują organizację procesu dydaktycznego do wymagań, potrzeb i oczekiwań swoich interesariuszy, w tym studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie konsekwentnie dąży do zacieśnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co pozwala Uczelni na dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się wyzwań rynku pracy i globalnej gospodarki.

Wszechstronne podejście do problematyki jakości kształcenia, pozwala Uczelni na dostarczanie swoim interesariuszom specjalistycznej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, przy jednoczesnym kształtowaniu postaw wzajemnego szacunku i tolerancji wśród członków społeczności akademickiej.

                                                              

 

dr n. chem. Sebastian Grzyb, Rektor WSIiZ

 

 

     I.      PODSTAWA PRAWNA

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia [zwany dalej WSZJK] został opracowany zgodzie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, a w szczególności z:

    a) Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861 ze zm.),

    b) Statutem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,

    c) Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,

    d) Regulaminem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Podstawą do stworzenia i doskonalenia WSZJK w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, są wewnętrzne akty prawne, w tym w szczególności Uchwała nr 10/2011 Senatu WSIiZ w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opisu wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Ponadto uchwały Senatu i zarządzenia Rektora nowelizujące funkcjonowanie WSZJK.

 

    II.      CELE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Głównym celem WSZJK jest zapewnienie wysokiej jakości procesu dydaktycznego oraz zwiększenie konkurencyjności Uczelni poprzez:

    a) organizację i realizację procesu dydaktycznego na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

    b) dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz tendencji rozwojowych globalnej gospodarki;

    c) kreowanie i wdrażanie mechanizmów zapewniających jakość kształcenia, przy ciągłym ich doskonaleniu;

    d) zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji oraz ustawicznego ich rozwoju, wśród kadry akademickiej, tj. nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne;

   e) zapewnienie wsparcia i opieki zorientowanej na potrzeby studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, w tym również umożliwienie im rozwoju w obszarze naukowym, dydaktycznym i zawodowym;

    f) wielopłaszczyznową współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

    g) stały monitoring, ocenę i ewaluację procesu dydaktycznego oraz ocenę i ewaluację infrastruktury dydaktycznej.

 

   III.      STRUKTURA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

1. Rektor Uczelni nadzoruje działanie WSZJK, jak również wprowadza procedury gwarantujące jego efektywne działanie.

2. Do jednoosobowych podmiotów zaangażowanych w proces zapewniania jakości kształcenia w Uczelni należą:

    a) Rektor,

    b) Prorektorzy/ Pełnomocnicy Rektora.

3. Do kolegialnych podmiotów zaangażowanych w proces zapewniania jakości kształcenia w Uczelni należą:

    a) Senat,

    b) Komisja ds. Jakości Kształcenia,

    c) Rady Programowe działające przy poszczególnych kierunkach studiów,

    d) Rady Pracodawców działające przy poszczególnych kierunkach studiów.

4. Podstawowe kompetencje podmiotów w procesie zapewniania jakości kształcenia w Uczelni:

    a) Rektor:

 • opracowywanie opisu WSZJK;
 • tworzenie studiów na określonym kierunku, profilu i poziomie, w tym występowanie z wnioskiem o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 • określanie wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów;
 • zapewnienie wykonywania przepisów obowiązujących w Uczelni;
 • uczestnictwo w spotkaniach organów kolegialnych Uczelni oraz konsultacjach prowadzonych z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi Uczelni;
 • prowadzenie polityki kadrowej Uczelni, w tym angażowanie w proces dydaktyczny tylko i wyłącznie osób spełniających określone kryteria, a w dalszej kolejności wsparcia możliwości ich rozwoju;
 • zapewnienie systemu motywacyjnego wśród pracowników badawczo-dydaktycznych, mającego na celu również zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na kierunkach oferowanych w Uczelni;
 • powoływanie i odwoływanie Prorektorów/ Pełnomocników, jak również określanie ich kompetencji i zadań w procesie zapewniania wysokiej jakości kształcenia;
 • zapewnianie odpowiednich warunków studiowania i pracy dla wszystkich interesariuszy wewnętrznych, dzięki stałemu rozwojowi infrastruktury Uczelni.

    b) Prorektorzy/ Pełnomocnicy, w tym:

      > odpowiedzialni za nadzór nad działalnością dydaktyczną:

 • monitorowanie realizacji strategii Uczelni w zakresie kształcenia;
 • opracowywanie wytycznych w zakresie zapewnienia prawidłowej jakości kształcenia dla wszystkich jednostek administracyjnych Uczelni;
 • nadzór nad realizacją merytoryczną kształcenia (plany i programy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia) oraz kształceniem ustawicznym (studia podyplomowe);
 • inicjowanie procesu unowocześniania kształcenia oraz podnoszenia jego jakości;
 • wsparcie Rektora w zapewnieniu oraz utrzymaniu standardów w odniesieniu do zasobów kadrowych;
 • opieka nad prawidłową realizacją zajęć dydaktycznych;
 • dbanie o ocenę tematyki i jakości merytorycznej prac dyplomowych;
 • dbanie o poprawność dokumentacji i jej obiegu na poszczególnych etapach procesu dyplomowania;
 • dbanie o prawidłowość organizacji i przebiegu teoretycznego i praktycznego egzaminu dyplomowego, w przypadku gdy program studiów, w tym plan studiów, nie przewiduje opracowania pracy dyplomowej.

     > odpowiedzialni za nadzór nad działalnością naukową:

 • prowadzenie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie umiędzynarodowienia, w tym podejmowanie działań włączających studentów zagranicznych do procesu dydaktycznego organizowanego w Uczelni;
 • opieka nad działalnością badawczo-rozwojową nauczycieli akademickich;
 • opieka nad działalnością systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, w tym rozwoju zasobów bibliotecznych;
 • współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym przy ocenie zgodności tematyki realizowanych prac dyplomowych z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.

     > odpowiedzialni za wsparcie studentów w procesie uczenia się, rozwoju społecznym, naukowym i zawodowym:

 • wsparcie organizacji procesu wydatków z funduszu stypendialnego oraz ze środków przeznaczonych na działalność studentów;
 • opieka nad działalnością organizacji studenckich, w tym kół naukowych oraz klubów praktycznego przygotowania zawodowego;
 • opieka nad organizacją innych form kształcenia dedykowanych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych;
 • rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów w odniesieniu do organizacji procesu dydaktycznego i administracyjnego w Uczelni.

     > odpowiedzialni za relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

 • nawiązywanie współpracy pomiędzy Uczelnią, a środowiskiem społeczno-gospodarczym, nakierowanej na innowacyjne działania, budowanie sieci powiązań z przedsiębiorcami, instytucjami biznesu, podmiotami naukowymi, placówkami oświatowymi, administracją samorządową;
 • inicjowanie kontaktów służących realizacji przedsięwzięć miękkich takich jak: szkolenia, konferencje, wizyty studyjne we współpracy z partnerami zewnętrznymi;
 • inicjowanie działań służących inwestowaniu w infrastrukturę Uczelni we współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, przy jednoczesnym wykorzystaniu zewnętrznych środków;
 • pozyskiwanie informacji niezbędnych dla zapewnienia jakości kształcenia, a dotyczących:

          - aktualnych potrzeb rynku pracy, w tym potrzeb zgłaszanych przez dany sektor gospodarki;

          - przydatności dla otoczenia społeczno-gospodarczego efektów uczenia się/ kształcenia realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów;

          - oceny przygotowania absolwentów uczelni do podjęcia zatrudnienia w danej branży;

          - składanie rekomendacji w zakresie nowych kierunków studiów, których zapotrzebowanie jednoznacznie zostanie wskazane w prowadzonych konsultacjach;

          - innych informacji z otoczenia społeczno-gospodarczego mogących mieć wpływ na doskonalenie i zapewnienie jakości kształcenia;

 • inicjowanie i wspieranie jednostek Uczelni w realizacji kształcenia praktycznego, odpowiadającego na potrzeby pracodawców i realizowanego z udziałem przedsiębiorców.

     > odpowiedzialni za podejmowanie działań ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym i osobom ze szczególnymi potrzebami do uzyskania wykształcenia na poziomie VI lub VII PRK:

 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym oraz osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz życiu społecznym, naukowym i kulturowym Uczelni;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności;
 • podejmowanie działań zmierzających do poprawienia poziomu dostępności do świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych, również przez likwidację barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz psychospołecznych;
 • rozpowszechnianie przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami wśród wszystkich interesariuszy Uczelni.

     > odpowiedzialni za doskonalenie jakości kształcenia:

 • zaangażowanie w opracowywanie opisu WSZJK;
 • doskonalenie WSZJK z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym nadzór nad okresową analizą i oceną jego funkcjonowania i efektywności;
 • wypracowywanie właściwych procedur i rozwiązań mających na celu zapewnienie i doskonalenie WSZJK;
 • promowanie kultury jakości kształcenia wśród społeczności akademickiej Uczelni;
 • nawiązywanie relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi na rzecz doskonalenia jakości kształcenia;
 • wdrażanie działań doskonalących jakość kształcenia;
 • przygotowywanie rekomendacji i realizacja działań w zakresie zarządzania jakością kształcenia.

    c) Senat:

 • ustalanie programów studiów I i II stopnia (po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego) oraz studiów podyplomowych;
 • określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się/ kształcenia;
 • przypisywanie poziomów PRK do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.

    d) Komisja ds. Jakości Kształcenia:

 • identyfikacja wewnętrznych problemów mających negatywny wpływ na jakość kształcenia oraz proponowanie systemowych rozwiązań;
 • przygotowywanie i przedkładanie do wiadomości Rektora wzorów dokumentacji wykorzystywanej w procesie zapewniania jakości kształcenia;
 • monitorowanie realizacji wytycznych zawartych w procedurach zatwierdzonych przez Rektora;
 • opracowywanie i przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie jakości procesu dydaktycznego;
 • opracowywanie działań naprawczych i doskonalących jakość kształcenia w Uczelni;
 • nadzór nad przeprowadzaniem ogólnouczelnianych badań opinii oraz przygotowanie raportów końcowych;
 • przygotowanie rocznych sprawozdań z funkcjonowania WSZJK;
 • upublicznianie wyników oceny jakości kształcenia w Uczelni.

    e) Rady Programowe działające przy kierunkach prowadzonych w Uczelni:

 • proponowanie kierunków rozwoju oferty edukacyjnej Uczelni w zgodzie z tendencjami rynkowymi i potrzebami globalnej gospodarki;
 • analiza i ocena programów studiów I i II stopnia oraz programów kształcenia na studiach podyplomowych, w tym formułowanie opinii i sugestii dotyczących ich doskonalenia, w szczególności dostosowania do potrzeb społeczno-gospodarczych;
 • analiza i ocena efektów uczenia się przyporządkowanych do studiów I i II stopnia oraz efektów kształcenia przyporządkowanych do studiów podyplomowych, w tym formułowanie opinii i sugestii dotyczących ich doskonalenia, w szczególności dostosowania do oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • analiza sposobów weryfikacji osiąganych efektów uczenia się, a także formułowanie opinii i sugestii dotyczących ich doskonalenia;
 • doradzanie w zakresie rozwoju infrastruktury dydaktycznej niezbędnej do efektywnej realizacji procesu kształcenia;
 • doradzanie w zakresie rozwoju zasobów bibliotecznych i pomocy dydaktyczno-naukowych;
 • inspirowanie działań projakościowych związanych z projektowaniem, organizacją i realizacją procesu dydaktycznego w Uczelni.

    f) Rady Pracodawców działające przy kierunkach prowadzonych w Uczelni:

 • opiniowanie programów studiów, w tym planów studiów na studiach I i II stopnia;
 • opiniowanie programów kształcenia na studiach podyplomowych;
 • analizowanie wdrożonych w Uczelni metod dydaktycznych;
 • ocenianie infrastruktury dydaktycznej przeznaczonej do organizacji praktycznego przygotowania zawodowego;
 • ocenianie sposobów weryfikacji efektów uczenia się i efektów kształcenia oraz ich zasadności w kontekście późniejszej pracy zawodowej;
 • opiniowanie zasadności podejmowanych tematów prac dyplomowych oraz projektów rozwojowych Uczelni;
 • udział w pracach komisji dyplomowych;
 • udział w pracach kół naukowych oraz klubów praktycznego przygotowania zawodowego;
 • analizowanie dostępnych zasobów bibliotecznych i pomocy dydaktyczno-naukowych.

 

 IV.   DOSKONALENIE PROGRAMÓW STUDIÓW I PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA  

1. Uczelnia może prowadzić studia:

    a) I stopnia – pozwalające na nabycie kwalifikacji pełnej na poziomie VI PRK,

    b) II stopnia – pozwalające na nabycie kwalifikacji pełnej na poziomie VII PRK,

    c) podyplomowe – pozwalające na nabycie kwalifikacji cząstkowych na poziomie VI lub VII PRK.

2. Wszystkie kierunki studiów prowadzone w Uczelni są o profilu praktycznym.

3. Programy studiów i programy kształcenia są opracowywane według zaleceń Rektora zawartych we właściwym zarządzeniu w sprawie wytycznych dotyczących zasad ich tworzenia.

4. Uczelnia na etapie projektowania nowych kierunków studiów kieruje się:

    a) opiniami interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, słuchaczy innych form kształcenia, nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne;

    b) sugestiami kandydatów na studia;

    c) analizą potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym również wnioskami pracodawców w zakresie zgodności efektów uczenia się/ kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy i globalnej gospodarki;

    d) wnioskami z analizy monitoringu karier zawodowych absolwentów;

    e) dobrymi praktykami przyjętymi przez krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe;

    f) rzeczywistymi możliwościami zapewnienia przez Uczelnię wysokiej jakości kształcenia.

5. Informacje o aktualnie obowiązujących programach studiów i programach kształcenia są publikowane na stronie internetowej Uczelni: wsiiz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Uczelnia, mając na celu doskonalenie programów studiów I i II stopnia oraz programów kształcenia na studiach podyplomowych, prowadzi ich bieżący monitoring. Podejmowane działania formalne i nieformalne pozwalają na zbieranie oraz analizę uwag, spostrzeżeń i sugestii interesariuszy zaangażowanych w organizację i przebieg procesu dydaktycznego w Uczelni.

7. Dzięki wielopłaszyznowemu systemowi zapewniania jakości kształcenia, Uczelnia ma możliwość szybkiego wykrywania niedoskonałości programów studiów/ kształcenia oraz wdrażania niezbędnych działań, mających minimalizować ich negatywne skutki. Tego typu sytuacje pozwalają na doskonalenie procedur systemu zapewniania jakości kształcenia w Uczelni.

8. Do metod formalnych monitorowania programów studiów należą:

    a) zapowiedziane i niezapowiedziane hospitacje zajęć dydaktycznych,

    b) monitoring administracyjny zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

    c) badanie opinii studentów/ słuchaczy nt. organizacji i jakości procesu uczenia się/ kształcenia w Uczelni,

    d) ewaluacja zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne w Uczelni,

    e) ewaluacja studenckich praktyk zawodowych przez przedstawicieli z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz samych studentów.

9. Do metod nieformalnych monitorowania programów studiów należą:

    a) spotkania studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych z Rektorem lub właściwym Prorektorem/ Pełnomocnikiem,

    b) konsultacje prowadzone na bieżąco z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne,

    c) zbieranie uwag, opinii i spostrzeżeń studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych w ramach rozmów osobistych lub korespondencji mailowej.

10. W celu zwiększenia poziomu zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Uczelni w proces doskonalenia systemu jakości, Rektor uruchomił dwa adresy mailowe, tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na które każdy może przesłać swoje stanowisko w sprawie realizacji programów studiów/ kształcenia, zupełnie anonimowo:

 • na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – można kierować opinie w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia, w tym również skargi;
 • na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – można kierować sugestie w zakresie podwyższania poziomu jakości prowadzonych w Uczelni studiów.

11. Kluczową rolę w przeprowadzaniu przeglądów programów studiów oraz programów kształcenia na poszczególnych kierunkach, a w szczególności ich dostosowania do potrzeb rynku pracy odgrywają:

     a) Rady Programowe,

     b) Rady Pracodawców.

12. Rektor wraz z Komisją ds. Jakości Kształcenia dokłada wszelkich starań, aby w proces doskonalenia WSZJK byli włączani, w możliwie jak najszerszym stopniu, interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni Uczelni. W tym celu organizowane są kampanie informacyjno-edukacyjne prowadzone za pośrednictwem: strony internetowej wsiiz.pl, informatycznego systemu obsługi studiów ProAkademia oraz mediów społecznościowych.

13. Podejmując działania mające na celu doskonalenie programu studiów/ kształcenia, należy kierować się wnioskami z analizy opinii i potrzeb, o której mowa w ust. 4.

14. Jednym z najważniejszych elementów doskonalenia programów studiów jest przegląd i aktualizacja treści programowych zawartych w poszczególnych kartach modułów (sylabusach). Zadaniem nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia jest kształcenie w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy, rozwiązań praktycznych oraz standardami działalności zawodowej i potrzebami rynku pracy. W sytuacji niespełnienia tych warunków, bądź też niemożliwości uzyskania przez studentów/ słuchaczy zakładanych efektów uczenia się/ kształcenia, zaleca się korektę karty modułu w zakresie: ulepszenia form i metod dydaktycznych, sposobów weryfikacji modułowych efektów uczenia się/ kształcenia lub treści programów studiów.

15. Władze Uczelni regularnie kierują prośby do kadry dydaktycznej w zakresie intensyfikacji działań mających na celu ewaluację metod i form dydaktycznych. Tak, aby konkurencyjność Uczelni wyrażała się również w tworzonych, rozwijanych i wdrażanych innowacyjnych metodach nauczania.

16. Nieodłącznym elementem doskonalenia programów studiów jest również przegląd i ocena przebiegu studenckich praktyk zawodowych. Na podstawie opinii wystawianych przez opiekunów praktyk, Uczelnia ma możliwość wyciągania wniosków w zakresie przygotowania studentów do odbycia praktyki, jak również możliwości nabycia przez nich zakładanych modułowych efektów uczenia się.

17. Zmiany w programach studiów/ kształcenia mające na celu:

     a) zapewnienie przez Uczelnię wysokiej jakości kształcenia;

     b) uwzględnienie potrzeb rynku pracy i globalnej gospodarki;

     c) uwzględnienie wniosków z prowadzonych analiz w ramach WSZJK;

są wprowadzane z początkiem danego cyklu kształcenia.

18. Zmiany w zakresie:

     a) udoskonalenia programów studiów/ kształcenia, w obszarze wdrożenia najnowszych osiągnięć naukowych, artystycznych lub związanych z działalnością zawodową;

     b) wdrożenia innowacyjnych metod dydaktycznych i form kształcenia, niewpływające na zatwierdzony przez Senat Uczelni program studiów/ kształcenia, w tym plan studiów;

     c) koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną lub wynikających z konieczności dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących;

mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia.

 

V.   WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ/ KSZTAŁCENIA

1. Szczegółowe zasady weryfikowania i dokumentowania osiągnięć efektów uczenia się na kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz efektów kształcenia na studiach podyplomowych zostały określone we właściwym zarządzeniu Rektora. W dokumencie określono zasady weryfikowania efektów uczenia się zarówno na poziomie modułu, jak i kierunku.

2. Opis sposobu weryfikacji efektów uczenia się/ kształcenia jest upubliczniony na stronie internetowej Uczelni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, co daje do niego dostęp wszystkim interesariuszom Uczelni.

3. Organizacja i przebieg weryfikacji efektów uczenia się/ kształcenia są zgodne z wewnętrznymi przepisami regulującymi organizację procesu kształcenia w Uczelni, w tym z Regulaminem Studiów WSIiZ w Warszawie w przypadku studiów I i II stopnia oraz Regulaminem Studiów Podyplomowych WSIiZ w Warszawie w przypadku studiów podyplomowych.

4. Szczegółowe zasady przystąpienia do zaliczenia i egzaminu w sesji podstawowej i poprawkowej regulują: Regulamin Studiów WSIiZ w Warszawie i Regulamin Studiów Podyplomowych WSIiZ w Warszawie. Opisy zamieszczone w powyższych dokumentach odnoszą się do wymagań dotyczących modułów kończących się egzaminem, zaliczeń ćwiczeń kończących się egzaminem oraz zaliczeń z modułów, które nie kończą się egzaminem.

5. Szczegółowe zasady zaliczenia studenckich praktyk zawodowych reguluje Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych.

6. Weryfikację efektów uczenia się na etapie procesu dyplomowania określa Regulamin organizacji procesu dyplomowania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

7. Weryfikację efektów kształcenia na etapie ukończenia studiów podyplomowych określa Regulamin Studiów Podyplomowych WSIiZ w Warszawie.

8. Zaliczenia i egzaminy z poszczególnych modułów uzyskane w innej uczelni (polskiej lub zagranicznej) lub na innym kierunku, mogą być przeniesione do WSIiZ, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem stwierdzenia zbieżności efektów uczenia się/ kształcenia uzyskanych w ramach zajęć odpowiadającym zajęciom określonym w programie studiów/ kształcenia. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Rektor lub osoba przez niego wyznaczona.

9. Istotnym elementem WSZJK jest również przegląd i analiza systemu oceniania studentów, w tym weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/ kształcenia.

10. Monitorowanie systemu oceniania osiągnięć studentów skupia się na analizie:

     a) statystyk sesji egzaminacyjnych, w tym zarówno I, jak i II terminu;

     b) ocen prac dyplomowych, w tym wystawionych przez promotora, jak i recenzenta;

     c) wyników z egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia;

     d) wyników z egzaminów końcowych na studiach podyplomowych;

     e) skali odsiewu studentów i słuchaczy z powodu niezaliczenia semestru lub nieuzyskania pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego;

     f) wyników badania opinii studentów/ słuchaczy nt. organizacji i jakości procesu uczenia się/ kształcenia w Uczelni;

     g) wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne w Uczelni;

     h) wyników monitorowania losów zawodowych absolwentów.

11. Wszystkie działania wymienione w ust. 10, są podejmowane przez Uczelnię w celu dostosowania kierunkowych efektów uczenia się/ kształcenia do oczekiwań rynku pracy, jak również potrzeb wynikających z dalszego kształcenia.

12. W analizie sposobu weryfikacji osiąganych efektów uczenia się na studiach I i II stopnia uczestniczą również przedstawiciele studentów, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni (np. za pośrednictwem Samorządu Studentów) wyrażają opinie o systemie osiągania zakładanych efektów uczenia się.

13. Wnioski wyciągnięte z procesu monitorowania systemu oceniania osiągnięć studentów i słuchaczy studiów podyplomowych są zawarte w rocznych sprawozdaniach z funkcjonowania WSZJK.

 

 VI.     NAUCZYCIELE AKADEMICCY I INNE OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

1. Nadrzędnym celem polityki kadrowej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest angażowanie kadry dydaktycznej, zapewniającej najwyższą jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów.

2. Rektor Uczelni dokłada wszelkich starań, aby zajęcia dydaktyczne w Uczelni były prowadzone przez osoby:

    a) posiadające odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, w tym właściwy dla prowadzonych zajęć dorobek dydaktyczny, naukowy lub zawodowy;

    b) będące autorytetami naukowymi lub doświadczonymi praktykami w zakresie dyscyplin, do których przyporządkowane są kierunki prowadzone w Uczelni;

    c) potrafiące pobudzić studentów/ słuchaczy do zdobywania wiedzy, a także kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych;

    d) jednoznacznie identyfikujące się z Uczelnią i jej misją.

3. Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne w Uczelni poddawani są regularnej ocenie ich działalności dydaktycznej za pomocą:

    a) zapowiedzianych i niezapowiedzianych hospitacji zajęć dydaktycznych,

    b) nadzoru administracyjnego zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

    c) ewaluacji jakości prowadzonych zajęć przez studentów.

4. Nauczyciele akademiccy są dodatkowo poddawani okresowej ocenie zgodnie z obowiązującym Regulaminem oceny okresowej nauczyciela akademickiego Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

5. Rektor dużą wagę przykłada do rozwoju dydaktycznego, naukowego i zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych Uczelni, traktując go jako elementem doskonalenia systemu zarządzania jakością. W związku z tym stwarza dogodne warunki tego rozwoju, stając się niejednokrotnie partnerem merytorycznym i finansowym wspomagającym rozwój pracowników Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Nie zapomina przy tym o wypracowaniu trwałych mechanizmów motywujących pracowników do poprawiania jakości i efektywności świadczonej na rzecz Uczelni pracy.

 

  VII.      OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROCESU UCZENIA SIĘ

1. Istotnym elementem zapewnienia właściwej jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni, jest dobrze zorganizowana obsługa administracyjna procesu uczenia się.

2. Za obsługę administracyjną procesu uczenia się odpowiadają poszczególne jednostki administracyjne, w których zatrudnieni są pracownicy ustawicznie podnoszący swoje umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi studenta oraz słuchacza studiów podyplomowych.

3. Do obowiązków pracowników administracyjnych należy:

    a) czuwanie nad poprawnością danych zawartych w informatycznym systemie obsługi studiów;

    b) bieżące informowanie studentów/ słuchaczy o terminach zaliczenia poszczególnych modułów, bądź złożenia odpowiednich wniosków;

    c) bieżące wsparcie studentów/ słuchaczy we wszystkich działaniach formalnych mających realny wpływ na ich proces uczenia się.

4. Studenci i słuchacze mogą korzystać ze wsparcia jednostek administracyjnych Uczelni: osobiście, mailowo lub telefonicznie. Wszystkie dane teleadresowe są udostępniane i na bieżąco aktualizowane na stronie wsiiz.pl.

5. Liczba pracowników administracyjnych jest zawsze adekwatna do liczby studentów, słuchaczy innych form kształcenia oraz potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonych kierunków studiów.

6. Poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów oraz słuchaczy innych form kształcenia jest weryfikowany m.in. poprzez wypełnianie ankiet satysfakcji oraz prowadzone konsultacje z Władzami Uczelni.

 

 VIII.      WSPARCIE STUDENTÓW

1. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie podejmuje wielopłaszczyznowe działania mające na celu wspieranie studentów w procesie uczenia się, rozwoju społecznym, naukowym i zawodowym.

2. Analiza kompleksowego systemu wsparcia studentów jest jednym z jakościowych pomiarów funkcjonowania WSZJK.

3. Do katalogu działań wspierających studentów, a przy tym wywierających realny wpływ na jakość kształcenia w Uczelni należą:

  a) zapewnienie odpowiednich warunków uczenia się poprzez nowoczesne wyposażenie infrastruktury dydaktycznej, w tym: sal dydaktycznych/ seminaryjnych, pracowni specjalistycznych, laboratoriów, stref przeznaczonych do wypoczynku i nauki, punktów gastronomicznych;

  b) zapewnienie stałego dostępu do aktualnych informacji w zakresie przebiegu studiów dzięki dostępowi do informatycznego systemu ProAkademia;

  c) zapewnienie dostępu do specjalistycznego oprogramowania oraz komputerów z Internetem poza zajęciami dydaktycznymi;

  d) dostosowanie godzin pracy jednostek administracyjnych do potrzeb studentów obu trybów studiów;

  e) organizacja innych form kształcenia pozwalających na poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych;

  f) systematyczne wzbogacanie zasobów bibliotecznych Uczelni poprzez zakup pozycji niezbędnych w procesie uczenia się, w tym proponowanych przez wszystkie osoby zaangażowane w proces dydaktyczny;

  g) zaangażowanie w poszukiwanie podmiotów zainteresowanych przyjęciem studentów na praktyki, z uwzględnieniem samych programów praktyk i przypisanych do nich modułowych efektów uczenia się;

  h) umożliwienie studentom udziału w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus +;

  i) umożliwienie studentom korzystania z indywidualnej organizacji studiów;

  j) wsparcie materialne w postaci przyznanych świadczeń z funduszu stypendialnego;

  k) wsparcie studentów będących osobami niepełnosprawnymi w ramach dotacji podmiotowej przyznanej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;

  l) zapewnienie różnych form konsultacji i kontaktu z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne;

  m) umożliwienie studentom udziału w pracach organów kolegialnych Uczelni, w tym przede wszystkim w tych mających realny wpływ na doskonalenie jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uczelni;

  n) udział studentów w procesie uzgadniania zapisów aktów wewnętrznych regulujących organizację procesu dydaktycznego w Uczelni;

  o) wsparcie organizacyjno-finansowe przejawów studenckiej aktywności naukowej, kulturalnej, społecznej i sportowej;

  p) dofinansowanie do czynnego uczestnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach;

  q) organizacja wykładów i prelekcji gościnnych, w tym również z udziałem przedstawicieli z otoczenia społeczno-gospodarczego;

  r) stwarzanie warunków do działalności organizacji studenckich, w tym kół naukowych i klubów praktycznego przygotowania zawodowego;

  s) wsparcie w procesie wejścia na rynek pracy, w tym pomoc w kształtowaniu ścieżek zawodowych.

 

   IX.      INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA I BADAWCZA

1. Infrastruktura dydaktyczna, jak i badawcza są na bieżąco modernizowane i rozwijane, zgodnie z potrzebami wynikającymi z procesu kształcenia, jak i sugestiami zgłaszanymi przez interesariuszy zaangażowanych w funkcjonowanie WSZJK.

2. Uczelnia stale poszerza listę podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego, gdzie studenci i słuchacze innych form kształcenia mogą nabyć efekty uczenia się/ kształcenia właściwe dla późniejszego środowiska pracy.

3. Zasoby biblioteczne, w tym elektroniczny dostęp do literatury podstawowej i uzupełniającej wskazanej w kartach modułów, są rozbudowywane w zgodzie z potrzebami zgłaszanymi przez studentów, słuchaczy innych form kształcenia, ale i nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne.

4. Kluczowe obszary przy ocenie infrastruktury dydaktycznej i badawczej to:

    a) stan techniczny i wizualny bazy dydaktycznej służącej do realizacji zajęć;

    b) nowoczesność bazy przystosowanej do symulacji warunków przyszłej pracy zawodowej oraz możliwości nabycia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych;

    c) przystosowanie bazy dydaktycznej do zróżnicowanych potrzeb studentów, w tym wynikających z ich aktualnego stanu zdrowia;

  d) dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu, platform wspomagających kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, systemu informatycznego wspomagającego proces studiowania;

   e) dostęp do infrastruktury, w tym oprogramowania specjalistycznego i materiałów dydaktycznych;

   f) dostęp do systemu biblioteczno-informacyjnego, w tym dostęp do zasobów informacji naukowej (forma tradycyjna i elektroniczna), stanowiska komputerowe do dyspozycji studentów i słuchaczy w czytelni;

   g) dostęp do komputerów i Internetu oraz specjalistycznego oprogramowania poza godzinami zajęć dydaktycznych.

5. Doskonalenie infrastruktury jest finansowane ze środków własnych Uczelni, ale również ze źródeł zewnętrznych, w tym środków unijnych.

 

    X.      OPIS SYSTEMU ZAPOBIEGANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z PROCESEM KSZTAŁCENIA

1. System zapobiegania zjawiskom patologicznym związanym z procesem kształcenia jest oparty na działaniach skupiających się na:

    a) zarządzaniu prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji;

    b) wypracowaniu mechanizmów organizacji procesu kształcenia, tym systemu odwoływania zajęć i wyznaczania zastępstw;

    c) wypracowaniu mechanizmów przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;

    d) walce z mobbingiem i dyskryminacją w środowisku akademickim;

    e) rozwiązywaniu konfliktów i zapobieganiu aktom przemocy;

    f) walce z korupcją.

2. W Uczelni funkcją: Komisja dyscyplinarna ds. studentów oraz Komisja dyscyplinarna nauczycieli akademickich, które podejmują stosowne działania w sytuacji otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu działania uchybiającego godności członka społeczności akademickiej lub też naruszeniu przepisów obowiązujących w Uczelni.

3. Zjawiska patologiczne związane z procesem kształcenia nie są tolerowane, o czym wszyscy interesariusze Uczelni są informowani za pośrednictwem strony internetowej oraz elektronicznego systemu obsługi studiów.

 

   XI.      OCENA I DOSKONALENIE WSZJK

1. Za ciągły proces doskonalenia WSZJK formalnie odpowiadają członkowie Komisji ds. Jakości Kształcenia, w tym przede wszystkim prorektorzy/ pełnomocnicy odpowiedzialni za jakość kształcenia. Zaleca się jednak, aby zaangażowani w ten proces byli wszyscy interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni Uczelni.

2. Na proces doskonalenia WSZJK składają się:

    a) ocena efektywności działania,

    b) analiza zgłaszanych uwag i propozycji nowych rozwiązań ze strony interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Uczelni;

    c) propozycje w sprawie ewaluacji WSZJK wraz z analizą potencjalnych skutków proponowanych zmian.

3. Równolegle do działań związanych z monitorowaniem i doskonaleniem WSZJK podejmowane są działania związane z monitorowaniem regulacji prawnych dotyczących kształcenia, zarówno zewnętrznych (ustawy, rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, uchwały i zalecenia PKA), jak i wewnętrznych (uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, regulaminy i procedury wewnętrzne).

4. Na podstawie szczegółowych analiz dokumentów, o których mowa w ust. 4, określa się, jakie elementy WSZJK wymagają dostosowania do zaistniałych zmian prawnych.

5. Ostateczną decyzję w sprawie wprowadzenia działań naprawczych/ korygujących WSZJK podejmuje Rektor.

 

  XII.      BUDOWANIE KULTURY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W UCZELNI

1. Rozwijanie i wzmacnianie kultury jakości kształcenia sprzyja:

    a) zwiększaniu aktywnego udziału wszystkich interesariuszy Uczelni w działania na rzecz jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju,

    b) efektywniejszej komunikacji wewnątrz Uczelni,

    c) wypracowaniu wspólnych i akceptowalnych przez wszystkich mechanizmów strukturalno-zarządczych systemu,

    d) podnoszeniu świadomości o wpływie każdego członka społeczności akademickiej na tworzenie rozwiązań projakościowych.

2. Umacnianie i rozwój kultury jakości kształcenia wymaga współdziałania wszystkich interesariuszy Uczelni, co pozwala na upowszechnianie, realizację i doskonalenie dobrych praktyk akademickich w zakresie zapewniania wysokiej jakości kształcenia.

3. Budowanie kultury jakości kształcenia w Uczelni przy udziale całej społeczności akademickiej daje poczucie wspólnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie WSZJK.

4. Stwarzanie warunków do budowania wysokiej kultury zapewniania jakości kształcenia jest również czynnikiem warunkującym dalszy rozwój i wzmacnianie pozycji Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na lokalnym i ogólnopolskim rynku edukacji.

5. Za podejmowanie działań sprzyjających budowaniu kultury jakości kształcenia w Uczelni odpowiada przede wszystkim Biuro ds. doskonalenia jakości kształcenia, którego prace nadzoruje prorektor/ pełnomocnik ds. jakości kształcenia.

 

  XIII.      OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI I DOSTĘP DO INFORMACJI O WSZJK

1. Zasady opracowywania i udostępniania dokumentacji WSZJK:

    a) projekty procedur oraz innych dokumentów wykorzystywanych w systemie zapewniania jakości kształcenia są opracowywane przez Komisję ds. Jakości Kształcenia;

    b) podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za obsługę prawną Uczelni weryfikuje zgodność dokumentów, o których mowa w pkt. a), z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;

    c) ostateczną wersję dokumentów, o których mowa w pkt. a), zatwierdza Rektor;

    d) analiza i aktualizacja obowiązujących w Uczelni procedur odbywa się na bieżąco;

    e) za opracowywanie projektów do proponowanych zmian odpowiada Komisja ds. Jakości Kształcenia;

    f) decyzję o wprowadzeniu zmian podejmuje Rektor po ich zaopiniowaniu przez podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za obsługę prawną Uczelni;

    g) obowiązujące w Uczelni procedury oraz innych dokumenty wykorzystywane w WSZJK, dostępne są w wersji papierowej i elektronicznej.

2. Rektor Uczelni nadzoruje proces udostępniania informacji o funkcjonowaniu WSZJK w Uczelni.

3. Rektor zobowiązuje Komisję ds. Jakości Kształcenia do publikowania aktualnych, obiektywnych i łatwo dostępnych informacji o funkcjonowaniu WSZJK, w tym:

    a) listę osób odpowiedzialnych za podejmowanie działań określonych w WSZJK,

    b) aktualny opis WSZJK,

    c) bieżące raporty z przeprowadzonych analiz na podstawie funkcjonujących w Uczelni procedur,

    d) roczne sprawozdania z funkcjonowania WSZJK.

4. Informacje o funkcjonowaniu WSZJK w Uczelni są publikowane:

    a) w informatycznym systemie obsługi studiów ProAkademia,

    b) na stronie internetowej wsiiz.pl,

    c) w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Zapewnienie dostępu do danych o ocenie jakości kształcenia ma na celu wzmocnienie transparentności informacji o Uczelni, do których dostęp mają zarówno studenci, słuchacze innych form kształcenia, pracownicy, ale i podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz kandydaci na studia.

6. W ramach WSZJK prowadzona jest ocena spełnienia przez Uczelnię wymogu publicznego dostępu do aktualnych informacji o programach studiów/ kształcenia oraz zakładanych kierunkowych i modułowych efektach uczenia się/ kształcenia.

7. Ocena dostępności informacji na temat kształcenia w Uczelni odbywa się według katalogu cech, tj.:

    a) aktualność,

    b) obiektywizm,

    c) rzetelność,

    d) łatwość dotarcia do danych,

    e) sprawność funkcjonowania systemu informacyjno-komunikacyjnego.

 

 XIV.      PODSUMOWANIE

1. Wszystkie podejmowane działania i decyzje związane z zapewnianiem jakości kształcenia w Uczelni powinny być zgodne z zapisami Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

2. Prawidłowe funkcjonowanie WSZJK wymaga:

    a) opracowania szczegółowych procedur i metod, które są weryfikowane pod względem prawnym;

    b) opracowania systemu informacyjnego;

    c) bieżącego monitorowania zaimplementowanych procedur i metod, a w razie konieczności wdrożenia działań naprawczych;

    d) zapewnienia własnych środków finansowych na bieżące utrzymanie i rozwijanie WSZJK.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt. d), mogą pochodzić również ze źródeł zewnętrznych, w tym dotacji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, projektów dofinansowanych ze środków UE i innych.

 

XV.      ZAŁĄCZNIKI

1. Integralną częścią WSZJK Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie są:

    a) Narzędzia podstawowe:

 • formalna dokumentacja programów studiów/ kształcenia,
 • protokół z zapowiedzianych hospitacji zajęć dydaktycznych,
 • protokół z niezapowiedzianych hospitacji zajęć dydaktycznych,
 • protokół z nadzoru administracyjnego zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • formularz badania satysfakcji studentów – kontakt z działami administracyjnymi,
 • formularz badania satysfakcji studentów – ocena nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne,
 • formularz ankiety ewaluacyjnej zajęć dydaktycznych (nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne),
 • protokół hospitacji studenckich praktyk zawodowych,
 • formularz ankiety ewaluacyjnej studenckich praktyk zawodowych (studenci),
 • formularz ankiety badania losów zawodowych absolwentów,
 • formularz ankiety dotyczącej przyczyn rezygnacji ze studiów,
 • formularz oceny jakości kształcenia przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • sprawozdanie z przeglądu i oceny infrastruktury dydaktycznej,

    b) Narzędzia wspomagające:

 • arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego,
 • protokoły ze spotkań Rad Programowych działających przy poszczególnych kierunkach studiów,
 • protokoły ze spotkań Rad Pracodawców działających przy poszczególnych kierunkach studiów,
 • sprawozdania z realizacji Polityki wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym naukowym lub zawodowym, wejścia na rynek pracy oraz rozwoju i doskonalenia form wsparcia,
 • sprawozdania z realizacji Polityki zarządzania niepełnosprawnością WSIiZ,
 • sprawozdania współpracy WSIiZ w Warszawie z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • sprawozdania z realizacji Polityki internacjonalizacji WSIiZ,
 • sprawozdania z działalności organizacji studenckich, w tym klubów praktycznego przygotowania zawodowego i kół naukowych.

 

Stan na dzień: 1.02.2023 r. (obowiązek bieżącej aktualizacji)

 

Do pobrania

Sprawozdanie roczne z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

Sprawozdanie roczne z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w roku akademickim 2020/2021
Sprawozdanie roczne z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w roku akademickim 2019/2020