Od 28 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie istnieje możliwość przyjęcia na studia  w wyniku uznania efektów uczenia się. Związane jest to ze zmniejszeniem wymaganego nakładu czasowego na udział w zajęciach przewidzianych w planie studiów (Regulamin zał.nr.1). Student przyjęty na studia w tym trybie zostaje zwolniony z obowiązku  udziału i zaliczenia przedmiotów (modułów) i/lub praktyki zawodowej.

 

W ramach procedury można zaliczyć do 50% punktów ECTS przypisanych do programu studiów.

Procedura potwierdzenia efektów uczenia się dotyczy kierunków tj.:

  • Kosmetologia – studia pierwszego stopnia
  • Kosmetologia – studia drugiego stopnia
  • Chemia kosmetyczna – studia pierwszego stopnia

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  • w przypadku studiów pierwszego stopnia osobie posiadającej co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego oraz/lub kwalifikację pełną na poziomie V PRK lub kwalifikacje nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającego poziomowi V europejskich ram kwalifikacji
  • w przypadku studiów drugiego stopnia  osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie VI PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia
  • Ponadto w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie VII PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich

W celu przyjęcia na studia w wyniku uznania efektów uczenia się kandydat  jest zobowiązany złożyć dwa wnioski :

pomoc kandydatowi w określeniu i dobraniu wszystkich niezbędnych dokumentów do wniosku

(wykaz załączonych dokumentów - zał. 1b)

Lista dokumentów, które kandydat jest zobowiązany dołączyć do wniosku wymienione są w § 13. Regulaminu uznawalności efektów uczenia się ( zał. 1) ( zał. 1)

Wnioski należy złożyć w terminach:

  • do 15 sierpnia przy rekrutacji na studia w semestrze zimowym
  • do 15 stycznia przy rekrutacji na studia w semestrze letnim

W pierwszej kolejności złożone przez kandydata dokumenty zostaną przekazane do zaopiniowania Komisji Potwierdzającej. Następnie powołana zostaje Komisja Weryfikacyjna, której zadaniem jest sprawdzenie, za pomocą wybranych narzędzi (np. ćwiczenie praktyczne, scenariusz rozmowy, egzamin) faktycznego poziomu nabycia efektów uczenia się przez kandydata.

Kandydat, który przeszedł pozytywną weryfikację efektów uczenia się, zobowiązany jest do doręczenia w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji, kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych obowiązujących dla danego naboru.

Po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych, na podstawie decyzji Rektora, kandydat uzyskuje status studenta i jest zobowiązany do podpisania umowy o warunkach odpłatności w terminie wskazanym przez Uczelnię.

Procedura uznawalności efektów uczenia się i każdy wnioskowany w jej ramach moduł podlega opłacie.

Koszty związane z procedurą określa zarządzenie Kanclerza WSIiZ (zał. 9/2023) (zał. 9/2023)