Wznowienie studiów w WSIiZ

Jeżeli byłeś/aś już studentem WSIiZ, ale zostałeś/aś skreślony/a z listy studentów
z powodu:

 • rezygnacji ze studiów,
 • niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
 • nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku studiów w określonym terminie,
 • braku postępów w nauce,
 • niewniesienia w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów.

masz możliwość powrotu na semestr wyższy niż pierwszy w okresie do 3 lat od momentu skreślenia z listy studentów WSIiZ.

Procedura przywrócenia w prawach studenta rozpoczyna się w momencie:

 • złożenia wniosku o przywrócenie w prawach studenta do Biura Spraw Studenckich osobiście lub elektronicznie na adres mailowy opiekuna administracyjnego danego kierunku studiów podany w zakładce kontakt

wzór wniosku do pobrania: Wniosek o przywrócenie w prawach studenta

oraz dokonania opłaty za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w kwocie:

                   - 300 zł – pierwsze postępowanie

                   - 500 zł – drugie i kolejne postępowanie,

 • Wznowienie studiów może nastąpić za zgodą Rektora, który określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic programowych w programach studiów, w tym planach studiów.
 • Jeżeli różnice programowe, spowodowane zmianą programów studiów, w tym planów studiów są znaczne, Rektor wydaje zgodę na wznowienie studiów na semestrze niższym, niż wynika to z zapisu w dokumentacji przebiegu studiów o semestrze studiów zaliczonym przed skreśleniem.
 • Osoba, która została skreślona z listy studentów za niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, może ubiegać się o przywrócenie na ostatni semestr lub rok studiów. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Rektor.

 • Wznowienie studiów dla osób, u których upłynęły trzy lata lub więcej od daty skreślenia
  z listy studentów, następuje indywidualnie na warunkach ustalonych przez Rektora.

 • Od momentu złożenia wniosku student ma 14 dni na uzupełnienie dokumentacji związanej z zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy

 

 

Student wznawiający studia ponosi opłaty za naukę na zasadach określonych w Zarządzeniu Kanclerza obowiązującym w danym roku akademickim, w którym następuje wznowienie studiów.

Warunkiem ponownego przyjęcia na studia jest uiszczenie wszystkich zaległości finansowych wobec Uczelni.