REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

§1


1. Regulamin studenckich praktyk zawodowych obowiązuje studentów studiów I i II stopnia, z wyłączeniem kierunków, dla których obowiązują standardy kształcenia określone przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
2. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów, w tym planu studiów, których celem jest poszerzanie zdobytej wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. 
3. Studenckie praktyki zawodowe mają na celu:
a) poszerzanie wiedzy zdobytej w czasie studiów i rozwinięcia umiejętności rzeczywistego radzenia sobie w środowisku pracy,
b) kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej oraz weryfikacji nabytych w czasie zajęć umiejętności praktycznych tożsamych
dla danego zawodu,
c) nabycie i pogłębienie wiedzy o sektorach gospodarki tożsamych dla studiowanego kierunku studiów,
d) poznanie rzeczywistych warunków pracy, zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji w tym krajowych i zagranicznych, których główna działalność skupia się na obszarach tożsamych dla studiowanego kierunku studiów.
4. Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze czasowym oraz terminach określonych każdorazowo w programach studiów, w tym planie studiów.
5. Studenci ostatniego semestru studiów powinni rozliczyć studencką praktykę zawodową, w tym przedłożyć do Biura Spraw Studenckich, wszystkie wymagane dokumenty w terminie:
a) do 30 czerwca 2024 r. – dla semestrów kończących kształcenie w semestrze letnim;
b) do 31 stycznia 2024 r. – dla semestrów kończących kształcenie w semestrze zimowym.
6. Moduł studenckich praktyk zawodowych ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów ECTS, gdzie na 1 ECTS przypada 25-30h.
7. Studencka praktyka na studiach I stopnia nie może trwać krócej niż 6 miesięcy, natomiast na studiach II stopnia minimalny wymiar praktyki to 3 miesiące.


§2


1. Studenci odbywają praktykę w zatwierdzonych przez Rektora lub osobę przez niego wyznaczoną, podmiotach gospodarczych i instytucjach krajowych oraz zagranicznych, których główna działalność gospodarcza jest tożsama z kierunkiem studiów.
2. Praktyki mogą odbywać się w wybranej przez studenta instytucji. Studenci mogą również być kierowani na praktykę przez Uczelnię do instytucji, które zawarły z nią porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych. 
3. Student może odbyć praktyki zawodowe w innym terminie [tj. wcześniejszym lub późniejszym] niż obowiązujący, po uprzednim złożeniu wniosku do Rektora wraz z argumentacją dotyczącą niemożliwości odbycia praktyki w określonym w planie studiów terminie. Do wniosku student powinien przedłożyć stosowne dokumenty. W przypadku braku kompletu dokumentów Rektor ma prawo do odmowy zmiany terminu odbycia studenckiej praktyki zawodowej. Od decyzji Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który powinien zostać złożony do Biura Spraw Studenckich najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zapoznania się z pierwszą decyzją Rektora. 
4. Student nie może się powoływać na odbywanie praktyki zawodowej jako na okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.


§3


1. W przypadku postawienia wymogu przez przyjmującego na praktykę zawodową wystawienia skierowania,  dokument zostaje wystawiony przez Biuro Spraw Studenckich.


§4


1. Student powinien dostarczyć najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej umowę o przeprowadzenie praktyki studenckiej, zawartą pomiędzy Wyższą Szkołą Inżynierii
i Zdrowia w Warszawie, a instytucją przyjmującą studenta na praktykę.  Do umowy dołączone powinno zostać oświadczenie praktykanta, będące integralną częścią umowy.
2. Dokumentację obowiązującą przy realizacji studenckich praktyk zawodowych należy dostarczyć do Biura Spraw Studenckich osobiście, listownie lub w wersji elektronicznej
[z wyłączeniem karty praktyk], w celu bieżącej weryfikacji poprawności dokumentów. Dokumenty wysłane w formie mailowej nie podlegają weryfikacji.


§5


1. Po zakończonej praktyce zawodowej student zobowiązany jest dostarczyć do Biura Spraw Studenckich uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna kartę praktyk obowiązującą dla konkretnego kierunku i semestru studiów, a co za tym idzie stopnia zaawansowania i złożoności zadań przewidzianych w programie studiów. Karta praktyk przekazana do Biura Spraw Studenckich w formie elektronicznej nie podlega weryfikacji.
2. Student realizujący studenckie praktyki zawodowe poza granicami kraju, zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnych dokumentów wraz z ich tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.


§6


1. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełnić określone warunki: posiadać osobowość prawną oraz nie być w trakcie likwidacji.
2. Student w czasie odbywania studenckiej praktyki zawodowej zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Regulaminu studenckich praktyk zawodowych oraz aktualnie obowiązującego programu praktyk,
b) przestrzegania przyjętego przez instytucję przyjmującą praktykanta regulaminu organizacyjnego oraz porządku i dyscypliny pracy,
c) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
d) przestrzegania zasad zachowania poufności i ochrony danych osobowych na zasadach powszechnie obowiązującego prawa oraz wewnętrznych regulacji organizatora praktyki.
3. Każdy student przystępujący do odbycia studenckiej praktyki zawodowej zobligowany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
i odpowiedzialności cywilnej wraz ze świadczeniem za wystąpieniem zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny. 


§7


1. Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem studiów, bądź ścieżką kształcenia.
2. Przeprowadzenie praktyk w danej instytucji musi być zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku studiów i ścieżce kształcenia [o ile dotyczy].
3. Nadzór nad praktykantem w miejscu odbywania praktyki sprawuje opiekun praktyk wyznaczony przez instytucję.
4. Opiekunami praktyk mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
a) posiadające tytuł zawodowy magistra oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe/ dydaktyczne w obszarze zbieżnym z kierunkiem studiów.
5. Spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt. 4 potwierdza właściciel instytucji przyjmującej studentów na praktykę lub upoważniona przez niego osoba w ankiecie aplikacyjnej.
6. Do podstawowych zadań opiekuna praktyki należy:
a) realizacja praktyk zawodowych zgodnie z określonymi celami i ustalonym programem;
b) informowanie studenta o celach, zadaniach, zakładanych efektach uczenia się określonych w sylabusie dla danego modułu, a także sposobach weryfikacji ich nabycia;
c) tworzenie odpowiednich warunków do doskonalenia kompetencji zawodowych zgodnych z realizację programu kształcenia;
d) bezpośredni nadzór nad wykonywanymi czynnościami przez studenta;
e) ułatwiania zdobywania wiedzy i umiejętności przez studenta, poprzez bieżące wyjaśnienia, a także omawianie sytuacji problemowych;
f)  prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej przebiegu praktyk zawodowych;
g) weryfikacja efektów uczenia się nabytych w czasie realizowanych praktyk zawodowych;
h) bieżąca współpraca z Biurem rozwoju uczelni i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie spraw związanych z przebiegiem praktyk zawodowych.


§8


1. Nadzór merytoryczny ze strony Uczelni nad studentem odbywającym praktyki zawodowe sprawuje osoba wyznaczona przez Rektora. Do zadań osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny należą:
a) weryfikacja instytucji i opiekunów praktyk pod względem spełnienia kryteriów do realizacji praktyk zawodowych;
b) współpraca z koordynatorami kierunków studiów w zakresie organizacji i nadzoru nad praktyczną nauką przyszłego zawodu;
c) czuwanie nad realizację praktyk zawodowych zgodnie z ich celami i ustalonym programem;
d) bieżąca współpraca z opiekunami praktyk w zakresie spraw związanych z ich przebiegiem;
e) ocena jakości praktyk zawodowych odbywanych przez studentów poprzez ich cykliczne hospitacje;
f) analiza karty praktyk oraz ostateczne zatwierdzanie uzyskania założonych dla praktyk i określonych w sylabusie efektów uczenia się;
g) weryfikacja poprawności dokumentacji studenckich praktyk zawodowych oraz w razie konieczności zgłaszania propozycji zmian bezpośrednio do wiadomości koordynatorów kierunków studiów oraz członków Rad Programowych.
2. Biuro ds. doskonalenia jakości kształcenia przeprowadza stały monitoring odbywanych studenckich praktyk zawodowych poprzez cyklicznie prowadzone hospitacje oraz stały kontakt z opiekunami praktyk.


§9


1. Praca studenta na rzecz Przyjmującego na praktykę ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej wykonania studentowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe.
2. W przypadku, gdy organizator praktyki zdecyduje się na przyznanie wynagrodzenia studentowi odbywającemu praktykę, powinna zostać zawarta oddzielna umowa pomiędzy organizatorem, a studentem, w której Uczelnia nie występuje jako strona.
3. Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki. Stąd odbywającemu praktykę nie przysługuje żadne roszczenie finansowe w stosunku do Uczelni.


§10


1. Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych weryfikuje i zalicza Rektor lub osoba przez niego wyznaczona po dostarczeniu karty praktyk przez studenta do Biura Spraw Studenckich.
2. Student jest informowany o zaliczeniu lub niezaliczeniu danego zakresu praktyki zawodowej za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów.


§11


1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą złożyć wniosek o zaliczenie studenckich praktyk zawodowych na podstawie:
a)  pracy zawodowej,
b)  stażu,
c)  wolontariatu.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 student zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających:
a) zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w okresie ostatnich 3 lat, którego charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów,
a okres zatrudnienia nie jest krótszy od obowiązującego wymiaru praktyk;
b) odbycie stażu lub wolontariatu w okresie ostatnich 2 lat, których charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów, a okres zatrudnienia nie jest krótszy
od obowiązującego wymiaru praktyk;
c) zakres wykonywanych obowiązków [o ile nie określono w umowie]. 
3. W przypadku studentów prowadzących własną działalność gospodarczą, okres prowadzenia działalności, nie może być krótszy niż 5 lat.
4. Jeżeli okresy zatrudnienia, odbycia wolontariatu lub stażu, są krótsze od obowiązującego wymiaru praktyk, Rektor nie zalicza wskazanego modułu praktyk.
5. Każdorazowo na podstawie złożonego wniosku student ma możliwość zaliczenia jednego modułu studenckiej praktyki zawodowej, przewidzianej w programie studiów, w tym planie studiów.
6. Na podstawie tego samego zatrudnienia, odbytego stażu lub wolontariatu, Rektor nie może zaliczyć różnych modułów studenckiej praktyki zawodowej.
7. Student nie może uzyskać zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej, w ramach zatrudnienia, odbycia stażu lub wolontariatu, której czas realizacji przypada na dwa pierwsze semestry kształcenia.


§12


1. Poszczególne moduły studenckich praktyk zawodowych mogą być również rozliczane
w ramach mobilność na praktyki w programie Erasmus +. Charakter odbywanej praktyki za granicą, musi być zgodny z programem studenckich praktyk zawodowych. Szczegółowe zasady odbywania praktyki w ramach programu Erasmus + określa właściwe zarządzenie Rektora obowiązujące w danym roku akademickim.


§13


1. W przypadku nieterminowego rozliczenia praktyk zawodowych, w terminie 14 dni od dnia ostatecznego terminu rozliczenia semestru, należy złożyć wniosek o warunkowe zaliczenie semestru, ze względu na brak realizacji studenckiej praktyki zawodowej.
2. Terminarz realizowania praktyki studenckiej jest wyszczególniony w programie studiów, w tym planie studiów.  
3. Brak realizacji praktyk w odpowiednim wymiarze i terminie jest podstawą do warunkowego zaliczenia semestru.


§14


1. Zarówno opiekun praktyk po stronie Uczelni, jak i organizator praktyki mają prawo do zakończenia odbywania praktyki przed planowanym terminem ukończenia, w przypadku:
a) nie wywiązywania się przez studentów z obowiązków określonych w § 6 pkt 2,
b) podjęcia przez studenta działań narażających organizatora praktyki na utratę zaufania społecznego i poczucia bezpieczeństwa przez interesariuszy zewnętrznych
i wewnętrznych zaangażowanych w codzienną działalność danej instytucji, a także narażenie przyjmującego na praktykę  na straty finansowe,
c) nie posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zaświadczeń wymaganych przez organizatora praktyki, w momencie przebywania na terenie instytucji i realizacji działań określonych w programie studenckiej praktyki zawodowej.


§15


1. Każdy student chcący podejść do egzaminu dyplomowego, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed złożeniem pracy dyplomowej przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Biurze Spraw Studenckich celem weryfikacji, jeżeli praktyki nie zostały zrealizowane w terminie podstawowym.
2. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Biuro Spraw Studenckich wysyła do niego informację, zawiadamiającą
o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do egzaminu dyplomowego.


§16


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzje podejmuje Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
3. Praktyki rozpoczęte przed datą wejścia w życie Regulaminu odbywają się i są zaliczane według zasad dotychczasowych.