Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach i formach studiów, w tym studiach podyplomowych, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie od 2007 r. wdraża Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług edukacyjnych, 1 lutego 2023 r. Władze Uczelni przyjęły nowelizację Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, która pozwoli na dostosowanie organizacji procesu dydaktycznego do wymagań, potrzeb i oczekiwań interesariuszy, w tym studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

 

W celu wspierania, rozwijania i upowszechniania działań na rzecz wzmocnienia kultury jakości kształcenia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, z dniem 1 grudnia 2022 r. w strukturze Uczelni utworzono Biuro ds. doskonalenia jakości kształcenia, które nadzorowane jest przez Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.

 

Biuro koncentruje się na centralizacji działań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w Uczelni, umocnieniu współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz działaniach na rzecz internacjonalizacji oferty edukacyjnej.

 

Główne cele strategiczne Biura ds. doskonalenia jakości kształcenia:

  • CEL I – Centralizacja działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia.
  • CEL II – Przegląd i dostosowanie obowiązujących w Uczelni procedur do aktualnych przepisów rekomendowanych przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia, potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy oraz potrzeb i rekomendacji interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Uczelni.
  • CEL III – Zwiększenie świadomości o znaczeniu WSZJK w procesie doskonalenia jakości kształcenia wśród interesariuszy wewnętrznych Uczelni.
  • CEL IV – Zwiększenie świadomości i zaangażowania w proces doskonalenia jakości kształcenia interesariuszy zewnętrznych Uczelni.