COVER WSIIZ b

 

DIETETYKA
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA DO WYBORU: Dietetyka stosowana i Dietetyka kliniczna

REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 25 września 2024r.

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA I STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: LICENCJAT
CZAS TRWANIA: 3 LATA

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU DIETETYKA Z UKOŃCZONĄ ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIA DIETETYKA STOSOWANA:

 • zna i charakteryzuje rodzaje diet oraz rozumie konieczność ich różnicowania w zależności od założonych celów żywieniowych;
 • posiada zaawansowaną wiedzę na temat prawidłowego przebiegu diagnostyki dietetycznej, jest świadomy istoty analizy dostępnych badań diagnostycznych;
 • rozumie potrzebę aktywnego stylu życia w korelacji z różnym wiekiem klienta i/ lub stanem jego zdrowia, a ponadto zna mechanizmy funkcjonowania układów fizjologicznych człowieka w kontekście wysiłku fizycznego o różnym stopniu natężenia;
 • potrafi wykorzystać wskaźniki antropometryczne i ogólnolekarskie przy ocenie stanu odżywiania klienta;
 • potrafi dokonać oceny postępów wdrożenia zaleconego postępowania dietetycznego oraz wprowadzić w razie konieczności modyfikację w sposobie żywienia;
 • potrafi dobrać rodzaj aktywności fizycznej do zastosowanego planu żywieniowego i wskazać korzyści z dostosowania do nowych wytycznych;
 • współpracuje ze specjalistami odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór nad aktywnością fizyczną klienta;
 • jest świadomy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientów.

 

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU DIETETYKA Z UKOŃCZONĄ ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIA DIETETYKA KLINICZNA:

 • zna i charakteryzuje rodzaje diet leczniczych, wspomagających leczenie chorób przewlekłych;
 • ma wiedzę dotyczącą ryzyka interakcji leków z innymi lekami, pożywieniem, witaminami, składnikami mineralnymi, suplementami diety oraz używkami;
 • zna zasady tworzenia programów profilaktycznych mających na celu profilaktykę i leczenie dietetyczne wybranych chorób;
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny diagnozowanej osoby;
 • wykonuje proste czynności oceniające organizm człowieka jako układ regulacji stabilnej; interpretuje dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych;
 • potrafi wdrożyć procedury z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii wybranych chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych;
 • wykazuje odpowiedzialność za zdrowie i kondycję psychofizyczną klienta;
 • współpracuje z personelem medycznym odpowiedzialnym za przywrócenie zdrowia i dobrej kondycji pacjenta w zakresie wykluczenia ryzyka niedożywienia klinicznego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU DIETETYKA MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering)
 • organizacjach konsumenckich
 • placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)

 

CZESNE

 DOTYCZY 1/2/4 RATDOTYCZY 5 RAT
OPŁATA ZA SEMESTR

I-VI SEMESTR 3600 ZŁ

 

I-VI SEMESTR 3960 ZŁ

 

 


MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

Program Studiów 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER