Collegium_SP-_Logo_bez_tła.png

 

STRATEGIA ROZWOJU
Collegium Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
na lata 2023-2026

  

Niniejsza Strategia określa cele i kierunki rozwoju
Collegium Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
na lata 2023-2026

 

Misją Collegium Studiów Podyplomowych, dalej zwanego CSP, jest stworzenie odpowiednich warunków do nabywania wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, niezbędnych w procesie rozwoju osobistego i zawodowego słuchaczy. Kierunki studiów podyplomowych znajdujące się w ofercie CSP, uwzględniają potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego, co jest zgodne ze Strategią Rozwoju Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Ponadto dzięki podejmowaniu działań z zakresu planowania, realizacji i ewaluacji szerokiego wachlarza zadań związanych z kształceniem ustawicznym, CSP dopasowuje ofertę kształcenia nie tylko do potrzeb samych słuchaczy, ale również do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Kładąc silny nacisk na standard jakości kształcenia, nowoczesność oferty, ale i praktyczny wymiar procesu dydaktycznego.

Programy kształcenia dla studiów podyplomowych tworzone są przez doświadczoną kadrę specjalistów, którzy posiadają nie tylko doświadczenie dydaktyczne, ale przede wszystkim kwalifikacje zawodowe w obrębie wykładanych treści. Stąd słuchacze, podejmując kształcenie w CSP, mają pewność zdobycia najnowszej wiedzy teoretycznej, ale i wachlarza umiejętności zawodowych, przede wszystkim ze względu na praktyczny wymiar programów kształcenia, gdzie ponad 50% zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia organizowane w formie: ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń warsztatowych, ćwiczeń specjalistycznych, ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń klinicznych, seminariów i wizyt studyjnych.  

Wizja rozwoju CSP koncentruje się na wzmocnieniu pozycji Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia
w Warszawie jako ośrodka oferującego katalog kierunków studiów podyplomowych, które zapewniają słuchaczom nie tylko nabycie nowych umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, ale przede wszystkim rozwój dotychczasowych lub zbudowanie zupełnie nowych ścieżek zawodowych. Rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni, jest każdorazowo podyktowane systematyczną analizą potrzeb zgłaszanych przez samych kandydatów na studia oraz aktualną sytuacją rynkową wybranej branży. Stąd wszystkie modyfikacje programów kształcenia opierają się na aktualnych trendach rynkowych, co nie tylko zaspokaja oczekiwania samych słuchaczy, ale i zapewnia konkurencyjność w stosunku do absolwentów pokrewnych kierunków.

Do kluczowych wartości CSP zaliczyć można:

 • odpowiedzialność – dbałość o wysoką jakość kształcenia, stałe podnoszenie warsztatu dydaktycznego kadry akademickiej, troska o konsekwencje podejmowanych decyzji;
 • uczciwość – rzetelność w obszarze prowadzonego kształcenia, przeciwstawianie się postawom i zjawiskom sprzecznym z ideami Uczelni, transparentność i etyczność zasad odnoszących się do organizacji procesu dydaktycznego;
 • dostępność – dążenie do zapewnienia warunków i organizacji kształcenia sprzyjających włączaniu i eliminujących przypadki wykluczenia spowodowane niepełnosprawnością i innymi szczególnymi potrzebami słuchaczy;
 • otwartość – tworzenie wspólnoty akademickiej cechującej się wrażliwością, tolerancyjnością, a przede wszystkim przeciwstawiającej się wszelkim formom dyskryminacji.

 

CELE STRATEGICZNE I DZIAŁANIA

 

CEL I Doskonałość dydaktyczna dzięki:  

 • określeniu właściwej formy organizacji zajęć dydaktycznych w kontekście nabywanych efektów kształcenia;
 • określeniu właściwej formy weryfikacji efektów kształcenia w kontekście nabywanych efektów kształcenia;
 • tworzeniu programów kształcenia opartych na nowoczesnych metodach dydaktycznych, pozwalających na pozyskiwanie nowych kompetencji i aktywizację słuchaczy;
 • umiędzynarodowieniu programów kształcenia;

 

CEL II Kształcenie z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez:

 • wprowadzenie do programów kształcenia modułów [przedmiotów] prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • wprowadzenie do programów kształcenia modułów [przedmiotów] organizowanych w otoczeniu społeczno-gospodarczym, tj. z wykorzystaniem infrastruktury lub sprzętu podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia;
 • dostęp do branżowych szkoleń/ warsztatów oferowanych poza programem kształcenia;
 • systematyczne dostosowywanie oferty studiów podyplomowych do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego;

 

CEL III Rozwój praktycznych form kształcenia dzięki:

 • inwentaryzacji zasobów infrastrukturalnych Uczelni oraz opracowywaniu planów dostosowania powierzchni dydaktycznych do potrzeb kształcenia ustawicznego;
 • dostosowaniu treści programowych do potrzeb konkretnej grupy zawodowej,
  w ramach kształcenia „na zamówienie”;
 • budowaniu pozytywnego wizerunku absolwenta studiów podyplomowych posiadającego szeroki wachlarz umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych;
 • doskonaleniu i dostosowywaniu programów kształcenia do wymagań postępu technicznego;

 

CEL IV Wysoka jakość kształcenia dzięki:

 • stałemu monitorowaniu zajęć dydaktycznych organizowanych w Uczelni oraz
  w otoczeniu społeczno-gospodarczym;
 • udziałowi słuchaczy w ocenie jakości kształcenia oraz organizacji procesu dydaktycznego;
 • końcowej ewaluacji kształcenia w zakresie nabytych efektów kształcenia;
 • rozwojowi systemu identyfikacji potrzeb słuchaczy oraz kadry dydaktycznej zaangażowanej w proces kształcenia;

 

CEL V Wysoki standard obsługi procesu dydaktycznego dzięki:

 • udoskonaleniu systemu rekrutacji dla kandydatów na studia podyplomowe;
 • usprawnieniu i uproszczeniu oraz dalszej cyfryzacji procedur administracyjnych, związanych z procesem dydaktycznym;
 • stworzeniu i rozwojowi katalogu udogodnień dostosowanych do potrzeb słuchaczy studiów podyplomowych, w tym uelastycznieniu systemu kształcenia.

Dzięki określonym celom i wizji rozwoju CSP będzie miało możliwości wsparcia idei uczenia się przez całe życie (tj. lifelong learning) oraz popularyzacji kształcenia w różnych okresach życia. Angażując również w te działania inne jednostki administracyjne Uczelni m.in. Biuro Rozwoju Uczelni i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Biuro ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, czy też Biuro Marketingu.

Wszystkie założone cele i działania będą opierały się na wypracowanych w Uczelni procedurach projakościowych oraz nawiązanych partnerstwach strategicznych z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Dzięki czemu efektywność funkcjonowania CSP będzie mierzona:

 • wskaźnikami rekrutacji na studia podyplomowe;
 • wskaźnikami odsiewu przed i po rozpoczęciu kształcenia;
 • osiągnięciami słuchaczy w toku kształcenia;
 • wynikami z egzaminów końcowych;
 • ilością wprowadzanych w danych latach kierunków studiów podyplomowych.