COVER WSIIZ b

 

INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA DO WYBORU: Bezpieczeństwo produktu kosmetycznego i Bezpieczeństwo żywności.

REKRUTACJA na semestr zimowy 2024/2025 trwa od 15 marca 2024 r. do 25 września  2024r.

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA I STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: INŻYNIER
CZAS TRWANIA: 3,5 ROKU

ABSOLWENT STUDIÓW JEST PRZYGOTOWANY DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ ORAZ WYKORZYSTANIA W PRAKTYCE ZAWODOWEJ PONIŻSZYCH KOMPETENCJI [DOTYCZY OBU ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA]:

 • rozumie znaczenie pojęć właściwych dla zdrowia, w tym zagadnień dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także wyjaśnia ich znaczenie dla prawidłowej komunikacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i interesariuszami wewnętrznymi;
 • ma wiedzę o zasadach zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego, w tym również zarządzania wiedzą, jakością, usługami zdrowotnymi, ryzykiem, jak i informacją medyczną;
 • ma wiedzę o zasadach prawidłowej komunikacji, w tym również o możliwościach wykorzystania w tym procesie różnych rozwiązań informatycznych i innych form przekazu;
 • potrafi ocenić ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów korzystających z produktów o określonych właściwościach użytkowych;
 • potrafi zaplanować i zainicjować działania w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i ochrony zdrowia w zakładach produkujących produkty o pożądanych właściwościach użytkowych oraz w podmiotach z nimi współpracującymi;
 • posiada umiejętności pożądane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego w zakresie planowania kampanii społecznych o tematyce właściwej dla studiowanego kierunku;
 • posiada umiejętność zarządzania wiedzą, jakością, usługami zdrowotnymi, jak i bezpieczeństwem informacji medycznej;
 • opracowuje dane epidemiologiczne analizując przebieg obserwowanych zjawisk, wykorzystując do tego celu niezbędne narzędzia do analizy statystycznej.

 

ABSOLWENT STUDIÓW JEST PRZYGOTOWANY DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ ORAZ WYKORZYSTANIA W PRAKTYCE ZAWODOWEJ PONIŻSZYCH KOMPETENCJI [DOTYCZY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI]:

 • rozumie znaczenie zmysłów w ocenie sensorycznej i organoleptycznej jakości surowców i substancji wykorzystywanych w procesie produkcji, jak również gotowych produktów spożywczych,
 • zna wymagania w zakresie znakowania produktów spożywczych;
 • zna zasady zarządzania procesami i jakością na wszystkich etapach produkcji, dystrybucji i prowadzonych badań w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • dokonuje analizy ilościowej i jakościowej surowców/ substancji, półproduktów, gotowych produktów spożywczych przy zastosowaniu znanych mu procedur analitycznych;
 • przewiduje wpływ cech fizykochemicznych oraz potencjalnie występujących interakcji podczas produkcji, dystrybucji i przechowywania, na jakość, trwałość i bezpieczeństwo produktu spożywczego;
 • ma świadomości znaczenia i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko oraz zdrowie człowieka.

 

ABSOLWENT STUDIÓW JEST PRZYGOTOWANY DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ ORAZ WYKORZYSTANIA W PRAKTYCE ZAWODOWEJ PONIŻSZYCH KOMPETENCJI [DOTYCZY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU KOSMETYCZNEGO]:

 • ma zaawansowaną wiedzę o metodach analitycznych wykorzystywanych w procesie analizy jakości i bezpieczeństwa surowców, półproduktów, jak i gotowych produktów kosmetycznych;
 • ma wiedzę w zakresie tworzenia koncepcji oraz produkcji produktów kosmetycznych;
 • ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu technologii i inżynierii chemicznej właściwej dla poszczególnych gałęzi przemysłu;
 • posiada umiejętność posługiwania się aparaturą laboratoryjną, a także maszynami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie produkcji, a także badania i oceny jakości surowców i gotowych produktów kosmetycznych;
 • posiada umiejętność pracy z przepisami i normami polskimi oraz międzynarodowymi, odnoszącymi się do produkcji i dystrybucji produktów kosmetycznych, w celu dbania o ich jakość i bezpieczeństwo;
 • jest przygotowany do rozwijania dorobku zawodowego i zasad etyki zawodowej, uzależniając przy tym swoje działania od zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:

 • podmiotach leczniczych
 • podmiotach administracji samorządowej i państwowej wykonujących zadania z zakresu zdrowia publicznego
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • laboratoriach kontroli jakości i badania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych/ produktów żywności
 • laboratoriach analitycznych
 • podmiotach produkujących żywność, kosmetyki, w tym również produkty FMCG

 

CZESNE

 DOTYCZY 1/2/4 RATDOTYCZY 5 RAT
OPŁATA ZA SEMESTR

I-VII SEMESTR 3600 ZŁ

I-VII SEMESTR 3960 ZŁ

 

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

Program Studiów 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER