1. Warunkiem rozpoczęcia studiów w WSIiZ na semestrze wyższym niż pierwszy jest założenie konta w systemie e-dziekanat, uzupełnienie wszystkich danych z zaznaczeniem kierunku studiów, wydrukowanie podania rekrutacyjnego wygenerowanego przez system, skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych obowiązujących podczas rekrutacji na semestr pierwszy oraz:

    • w przypadku osób, które studiowały i przerwały naukę w innych uczelniach (zostały skreślone z listy studentów poprzedniej uczelni):
    • w przypadku studentów przenoszących się z innych uczelni, którzy posiadają prawa studenckie (nie zostali skreśleni z listy studentów danej uczelni):

 

2. Istnieje możliwość przyjęcia na semestr wyższy pod warunkiem zachowania ciągłości nauki, tzn. osoba która zaliczyła na innej uczelni 3 semestry może zostać przyjęta najwyżej na 4 semestr. Wybrany kierunek studiów musi być zgodny z kierunkiem, z którego oceny mają być brane pod uwagę.

Pod uwagę przy wyliczaniu różnic programowych brane są jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie moduły zaliczone na oceny pozytywne na podstawie karty przebiegu studiów, ewentualnie kart okresowych osiągnięć studenta, kart egzaminów poprawkowych i warunkowych).

Decyzję o tym, na który semestr student może zostać przyjęty podejmuje Rektor WSIiZ.

Różnice programowe należy zaliczyć do końca trwania studiów.

Opłaty za egzaminy uiszcza się przed sesją, w której dana różnica programowa będzie rozliczana.

Wpis z modułu dokonywany jest na karcie różnic programowych (do odebrania w Biurze Spraw Studenckich po dokonaniu opłaty).

Obcokrajowcy, którzy wyrażają chęć studiowania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia, przed złożeniem dokumentów powinni postarać się o nostryfikację świadectw dojrzałości, które uzyskali w szkole macierzystej. Więcej informacji o procedurach nostryfikacji na stronie kuratorium oświaty

Opłaty

W przypadku przyjęcia studenta na studia w trakcie roku akademickiego lub na wyższy niż pierwszy semestr studiów, czesne za studia, poczynając od początku semestru, na który został przyjęty, pobiera się w wysokości stawek przewidzianych dla osób rozpoczynających studia w danym roku akademickim, w którym nastąpiło przyjęcie studenta na Uczelnię.
Uczelnia pobiera opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na semestr wyższy niż pierwszy w wysokości 500 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Uczelni:

ALIOR BANK PL 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

tytułem: imię i nazwisko/opłata za postępowanie związane z przyjęciem na wyższy semestr

SWIFT/BIC: ALBPPLPW