logo ue

BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ORGANIZOWANE ZOSTAŁY W 5 WOJEWÓDZTWACH

MAZOWIECKIM [WARSZAWA], POMORSKIM [GDAŃSK, KOŚCIERZYNA], PODLASKIM [SUWAŁKI],
LUBUSKIM [GORZÓW WIELKOPOLSKI] I WARMIŃSKO – MAZURSKIM [ELBLĄG]

Projekt pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych był realizowany w okresie 01.05.2016 r. do 30.09.2018. w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach umowy nr POWR.05.04.00-00-0045/15.

Pierwotna wartość projektu: 1 312 860,00 zł

Celem głównym projektu był rozwój kompetencji  zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczne-demograficzne kraju wśród 440 uczestników projektu [osiągnięta wartość 571] – pielęgniarek i położnych w województwach: mazowieckim, pomorskim, podlaskim, lubuskim, warmińsko – mazurskim.

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI REZULTATU

 1. Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi – 571, w tym 12 mężczyzn
 2. Liczba pielęgniarek i położnych, które podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept (cz. i i II) – 140, w tym 5 mężczyzn
 3. Liczba pielęgniarek i położnych które podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie wywiadu i badania fizykalnego – 240, w tym 5 mężczyzn
 4. Liczba pielęgniarek i położnych, które podniosły swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów – 60, w tym 0 mężczyzn
 5. Liczba pielęgniarek i położnych, które podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego – 80, w tym 1 mężczyzna
 6. Liczba pielęgniarek i położnych, które podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego – 39, w tym 2 mężczyzn
 7. Liczba pielęgniarek i położnych, które podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie wykonania badania spirometrycznego – 40, w tym 0 mężczyzn
 8. Liczba pielęgniarek i położnych współpracujących (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną objętych wsparciem w projekcie – 216, w tym 0 mężczyzn

W ramach projektu zorganizowano:

 1. 2 rodzaje kursów kwalifikacyjnych:
  1. Pielęgniarstwo onkologiczne
  2. Pielęgniarstwo geriatryczne
 1. 4 rodzaje kursów specjalistycznych:
  1. Ordynowanie leków i wypisywanie recept [cz. I i II]
  2. Wywiad i badanie fizykalne
  3. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
  4. Wykonanie badania spirometrycznego

Uczestnikami projektu były pielęgniarki/pielęgniarze oraz położne/położni, którzy z własnej inicjatywy wyrazili chęć udziału w projekcie oraz spełniali dodatkowe kryteria wynikające z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.).

Zgodnie z Art. 71. 2. w/w ustawy do kursu kwalifikacyjnego mogły przystąpić pielęgniarka/rz lub położna/położny, którzy: posiadali prawo wykonywania zawodu; co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie; zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku kursu specjalistycznego: zgodnie z Art. 72. 2. w/w ustawy do kursu mogły przystąpić pielęgniarka/rz lub położna/ny: mający prawo wykonywania zawodu oraz przeszły postępowanie kwalifikacyjne. Wsparciem mogły zostać objęte osoby, które w trakcie postępowania kwalifikacyjnego nie były zatrudnione na stanowisku pielęgniarka/pielegniarz lub położna/położny, ale przerwa w wykonywaniu zawodu nie przekraczała 5 lat.

Każdy z uczestników mógł wziąć udział tylko w jednym kursie. Wyjątkiem były kursy specjalistyczne "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" oraz "Wywiad i badanie fizykalne".